Spring til indhold

Valgret for udenlandsdanskere

Ændring af praksis ved administration af reglerne om optagelse på folketingsvalglisten under midlertidigt ophold i udlandet.

Valgretsnævnet har besluttet at ændre praksis ved administrationen af reglerne om optagelse på folketingsvalglisten under midlertidigt ophold i udlandet. 

Praksisændringen indebærer bl.a. en udvidelse af den kreds af personer, der i medfør af sidestillingsreglen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 6, kan optages på folketingsvalglisten under kortere udlandsophold.

Det drejer sig om følgende persongrupper, hvis udlandsophold forventes at blive på en periode af indtil 2 år, og som derefter forventes på ny at tage ophold og tilmelde sig et folkeregister i Danmark:

  • Personer, der opholder sig i udlandet som au pair.
  • Personer, der opholder sig i udlandet for at samle point til forbedring af deres muligheder for optagelse på en uddannelsesinstitution eller for mere generelt at forbedre deres muligheder for at gennemføre en uddannelse, herunder f.eks. ved deltagelse i sprogundervisning i det pågældende land.
  • Personer, der opholder sig i udlandet for at arbejde i videreuddannelsesøjemed inden for deres fagområde i umiddelbar tilslutning til afslutning af den formaliserede uddannelse i Danmark.  
  • Personer, der opholder sig i udlandet med det sigte at rejse for at opleve en større eller mindre del af verden eller på forlænget ferieophold.  
  • Personer, der opholder sig i udlandet i forbindelse med orlov med tidsbegrænset offentlig ydelse.

Udvidelsen af den personkreds, der kan komme i betragtning iværksættes med virkning for afgørelser, der træffes fra og med den 1. september 2002.

Praksisændringen indebærer endvidere en afkortning af den øverste grænse for det åremål for ophold i udlandet, der i almindelighed kan anses for midlertidigt.

Valgretsnævnet har således besluttet med virkning for ansøgninger, der indgives fra og med 1. januar 2003 at følge den retningslinje, at ansøgere, der på ansøgningstidspunktet har opholdt sig mere end 8 år (mod i dag 12 år) i udlandet, normalt ikke vil blive optaget på folketingsvalglisten.

Som følge af Valgretsnævnets praksisændring er der udarbejdet et nyt ansøgningsskema (3 sider) vedrørende optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet.

De nye ansøgningsskemaer kan downloades herunder. I øvrigt vedr. valgret henvises til Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontakt:

Den konsulære sektion
Email:
tyoambcon@um.dk