Gå til indhold

Internationalt ægteskab

Den danske ambassade i Japan er ikke involveret i danske borgeres indgåelse eller registrering af ægteskab, hverken i Danmark eller Japan. Kravene til dokumentation volder dog ofte en del vanskeligheder, så ambassaden får mange henvendelser om emnet. Nedenstående information kan forhåbentlig være til hjælp for danske og japanske borgere som ønsker at gifte sig eller registrere deres ægteskab i Danmark eller i Japan. For yderligere information, kontakt de nedenfor nævnte danske eller japanske myndigheder.

Internationalt ægteskab

Denne side indeholder følgende afsnit:

  1. Generelt
  2. Indgåelse af ægteskab i Danmark.
  3. Indgåelse af ægteskab i Japan.
  4. Hvor det alt for ofte går galt med dokumentationen.
  5. Registrering af japansk ægteskab i Danmark.

1. Generelt

Den danske ambassade i Japan er ikke involveret i danske borgeres indgåelse af ægteskab, hverken i Danmark eller Japan. Kravene til dokumentation volder dog ofte en del vanskeligheder, så ambassaden får mange henvendelser om emnet. Nedenstående information kan forhåbentlig være til hjælp for danske og japanske borgere som ønsker at gifte sig i Danmark eller i Japan. For yderligere information, kontakt venligst de nedenfor nævnte danske eller japanske myndigheder.

Hvis behovet opstår, kan den danske ambassade udstede en attest, hvori ambassaden oplyser at der ikke udstedes dokumentation af japanske myndigheder hvori en ugift udlændings civilstand er registreret. Ambassaden anbefaler at sende enhver form for personoplysninger via digital post. Find udenrigsministeriets digitale postadresse via NemID login på borger.dk og husk at stile e-mailen til ambassaden i Tokyo. Hvis du ikke har adgang til digital post, skriv til [email protected] for at bestille attesten, men undlad at tilføje personoplysninger i e-mailen.

Ambassaden kan ikke assistere yderligere ifm. indgåelse af ægteskab, hverken i Danmark eller i Japan.

2. Indgåelse af ægteskab i Danmark

Hvis du skal giftes i Danmark med en person af anden nationalitet end dansk, skal der udfyldes og indleveres en række dokumenter til den myndighed i Danmark som skal foretage vielsen. Information om hvilken dokumentation som kræves, findes på den offentlige web-portal borger.dk. Hvis du bliver i tvivl om hvilken dokumentation du skal medbringe, skal du henvende dig til den danske myndighed som skal foretage vielsen.

Ud over de danske formularer som skal udfyldes, kræves typisk en kopi af den udenlandske partners pas, samt dokumentation for at den udenlandske part er ugift og har ret til at gifte sig. Nedenfor er beskrevet ambassadens kendskab til de relevante dokumenter som anvendes ved indgåelse af giftermål i Danmark, men ambassaden kan ikke afgøre hvilke dokumenter den danske vielsesmyndighed kræver eller vil acceptere. Parret skal derfor undersøge hos den danske myndighed som skal modtage dokumenterne, hvilke japanske dokumenter som kræves. Ved behov for yderligere information end det som er beskrevet nedenfor, skal den danske vielsesmyndighed kontaktes.

Japanske dokumenter

Japanske statsborgere, som vil giftes i Danmark, støder ofte på problemer med dokumentation for at de er ugift, idet man i Danmark kun sjældent er bekendt med det japanske familieregister ("kosekitouhon") som viser japanske borgeres civilstand. Tvivlen hos de danske myndigheder opstår fordi den japanske borgers status som ugift kun vises i familieregistret ved at der ikke står en ægtefælle opført i registret. Familieregistret udstedes kun på japansk og er gyldigt i tre måneder ad gangen.

Oversættelser af familieregistret fra japansk til engelsk varierer i ordlyd, alt efter hvem som foretager oversættelsen. Somme tider får familieregistret titlen "Certificate of all registered matters", somme tider "Family register" og ind mellem noget helt tredje. Familieregistret omtales derudover også ind imellem som en kopi, f.eks. "Copy of certificate of all registered matters" eller "Copy of the family register". Denne opfattelse stammer fra før digitaliseringens tidsalder, hvor kommunen beholdt det originale håndskrevne register og udleverede en kopi til borgeren når denne havde brug for det. I dag er alle borgere i Japan registreret elektronisk, men opfattelsen af kopi hænger ved. Japanske myndigheder og privatpersoner skelner derfor ofte ikke mellem originaldokument og kopi i oversættelsen til engelsk. Ordet kopi i oversættelsen bør derfor heller ikke foranledige den danske myndighed til at forlange et originaldokument hvis der er tale om det japanske familieregister.

For at undgå usikkerhed og tvivl hos den danske vielsesmyndighed, kan den japanske borger, ud over familieregistret, bede sin japanske kommune om at udstede et certifikat som dokumenterer den japanske borgers ret til at gifte sig. Dokumentet hedder "konin youken gubi shoumeisho" på japansk og oversættelsen hedder "Certificate of legal capacity to contract marriage" (eller lignende, jf. skiftende oversættelsespraksis nævnt ovenfor). Certifikatet udstedes af den japanske kommune på baggrund af det føromtalte familieregister samt billed-ID (f.eks. pas).

OBS: Hvis en japansk kvinde ønsker at gifte sig igen umiddelbart efter en skilsmisse, tager det 6 måneder fra skilsmissedatoen til de japanske myndigheder udsteder det pågældende certifikat. Dette skyldes de japanske regler for forældremyndighed, som foreskriver at faderen til et barn pr. definition er den mand som moderen er gift med. De 6 måneders ventetid sikrer at de japanske myndigheder synligt kan konstatere at kvinden ikke er blevet gravid i det afsluttede ægteskab.

Ambassaden får en hel del henvendelser fra dansk-japanske par som ønsker at gifte sig i Danmark, og som i den forbindelse får brug for at forklare betydningen af de japanske dokumenter til den danske myndighed, f.eks. at familieregistret uden ægtefælle påtegnet, er bevis på at den japanske borger er ugift. Ambassaden råder derfor til også til at få udstedt det ovennævnte "konin youken gubi shoumeisho". Hvis der alligevel opstår tvivl hos den danske mydnighed kan parret henvise til ovenstående forklaring. Kommunen kan om nødvendigt også skrive til ambassaden og få oplysningerne bekræftet på [email protected].

Legalisering af japanske dokumenter

I forbindelse med dokumentation til indgåelse af ægteskab i Danmark, kræver den danske myndighed ofte legalisering af både de japanske originaldokumenter og af oversættelserne. Læs om legalisering på denne side.

3. Indgåelse af ægteskab i Japan

Den danske ambassade i Japan er ikke involveret i danske borgeres indgåelse af ægteskab, hverken i Danmark eller Japan. Kravene til dokumentation volder dog ofte en del vanskeligheder, så ambassaden får mange henvendelser om emnet. Nedenstående information kan forhåbentlig være til hjælp for danske og japanske borgere som ønsker at gifte sig i Danmark eller i Japan. For yderligere information, kontakt venligst de nedenfor nævnte danske eller japanske myndigheder.

Hvis du ønsker at indgå ægteskab i Japan gælder de japanske regler, og du bør henvende dig til de lokale japanske myndigheder om regler og procedurer. Det er sædvanligvis kommunekontoret i bopælskommunen som varetager registrering af ægteskab i Japan.

Danske dokumenter

Hvis du skal giftes i Japan, uanset om din tilkommende er dansk eller japansk, skal du bruge en ægteskabsattest fra din bopæls- eller fraflytningskommune i Danmark. Ægteskabsattesten skal afleveres sammen med de øvrige dokumenter som kræves af de japanske myndigheder, som bevis for at der efter dansk lov intet er til hinder for at du gifter dig med din partner. Ægteskabsattesten er det eneste danske dokument som bevidner at en danske borger lovligt kan gifte sig. Ægteskabsattesten udstedes som standard i en tresproget version (dansk, engelsk og tysk).

OBS: Ambassaden i Japan kan ikke udstede dokumenter til borgere på vegne af danske kommuner, uanset hvor længe en dansk borger har været fraflyttet Danmark. Man har altid en fraflytningskommune i Danmark. Det er den sidste kommune man boede i, før man flyttede fra Danmark. Hvis den oprindelige kommune blev fusioneret med andre kommuner under kommunalreformen og derfor ikke eksisterer længere, er fraflytningskommunen den nye kommune som opstod som erstatning for den oprindelige kommune.

For at få en ægteskabsattest fra kommunen, skal der udfyldes en ægteskabserklæring som skal indleveres sammen med en række andre dokumenter til den danske borgers nuværende bopælskommune (eller sidste danske bopælskommune, hvis man er udrejst fra Danmark).

Kommunen vil derefter foretage prøvelsen, hvilket vil sige at kommunen undersøger om begge parter opfylder betingelserne for ægteskab i Danmark. Der skal normalvis betales et gebyr til kommunen for sagsbehandlingen. Ægteskabserklæringen kan blandt andet findes på den offentlige web-portal borger.dk. Hvis du bliver i tvivl om hvordan du skal udfylde ægteskabserklæringen skal du henvende dig til den danske kommune som skal modtage den.

Ud over ægteskabserklæringen, beder den danske kommune også om andre former for dokumentation. Hvis den ene af parterne er udlænding, drejer det sig typisk om en kopi af den udenlandske parts pas samt dokumentation for at den udenlandske part er ugift. Parret bør i det tilfælde spørge den danske kommune hvilke japanske dokumenter som kræves.

OBS: Bemærk forskellen på ægteskabserklæring og ægteskabsattest. Ægteskabserklæring er det dokument som parterne skal indsende til den danske kommune. Ægteskabsattest er det dokument den danske kommunen udsteder på baggrund af ægteskabserklæringen. Ægteskabsattesten skal indleveres til den japanske myndighed.

Legalisering af danske dokumenter

I forbindelse med indgåelse af ægteskab i Japan, kræver både de danske og de japanske myndigheder ofte legalisering af de dokumenter som indleveres. Læs om legalisering på denne side.

4. Hvor det alt for ofte går galt med dokumentationen

Danske borgere som forsøger at gifte sig i Japan, beder desværre alt for ofte ambassaden om hjælp på selve vielsesdagen, til at fremskaffe dokumentation som parret ikke har hørt om før, som nu pludselig forlanges af de japanske myndigheder, og som parret derfor ikke har. Det drejer sig næsten altid om en legaliseret ægteskabsattest som parret mangler på vielsesdagen.

OBS: Ambassaden kan ikke hjælpe i disse tilfælde. Det kan kun den danske bopæls- eller fraflytningskommune. Er borgeren først kommet i denne situation, må vielsen udsættes. Danske kommuner udsteder ikke ægteskabsattester på samme dag som den bestilles. Der kan være kortere eller længere ventetid og dertil kommer behovet for legalisering af attesten, som også tager tid.

Problemet opstår som regel fordi den japanske kommune oprindeligt har bedt borgeren om at fremskaffe dokumentation for den danske borgers civilstand. Dette leder af forskellige veje borgeren til at få udstedt en civilstandsattest fra sin danske kommune. En civilstandsattest er en populær betegnelse for en bopælsattest, hvor borgerens civilstand er påført. En dansk civilstandsattest er ubrugelig til indgåelse af ægteskab i Japan!

Når det (desværre ofte for sent) går op for de japanske myndigheder, at der på den danske bopæls/civilstandsattest ikke står at der intet er til hinder for den pågældendes indgåelse af ægteskab, beder de japanske myndigheder om et dokument hvor dette udtrykkeligt er angivet. Her melder de alvorlige problemer sig, for den ønskede tekst står kun på en dansk ægteskabsattest, som netop er udviklet til formålet (se beskrivelse af ægteskabsattest ovenfor).

OBS: Ambassaden kan ikke udstede hverken civilstandsattest, ægteskabsattest eller anden form for dokumentation som er gyldig eller brugbar til danske borgeres indgåelse af ægteskab i Japan.

På baggrund af ambassaden erfaringer frarådes det på det kraftigste at forsøge at gifte sig i Japan uden en legaliseret ægteskabsattest.

Legalisering af dokumenter

I forbindelse med indgåelse af ægteskab i Japan, kræver både de danske og de japanske myndigheder ofte legalisering af de dokumenter som indleveres. Læs om legalisering på denne side.  

5. Registrering af japansk ægteskab i Danmark

Ambassaden er ikke involveret i danske borgeres registrering i Danmark af ægteskab indgået i Japan.

Information om registrering af udenlandsk ægteskab i Danmark kan findes på Familieretshusets hjemmeside. På hjemmesiden findes både generel information og information specifikt om Japan.

Hvis man ønsker at registrere sit udenlandske ægteskab i Danmark, skal man kontakte sin fraflytningskommune (seneste bopælskommune) i Danmark og forhøre sig hvilken dokumentation som kommunen kræver for registreringen.

Eftersom der ikke findes vielsesattester i Japan kan det ske at borgere som har indgået ægteskab i Japan, støder på vanskeligheder med at dokumentere ægteskabet overfor den danske kommune. I tilfælde af at man er gift med en japansk statsborger, og samtidig er indskrevet i et familieregister, anbefales idet at anvende familieregistret som dokumentation. I det tilfælde anbefales det at læse informationen i underafsnittene: "Japanske dokumenter" og "Legalisering af japanske dokumenter" i afsnittet "Indgåelse af ægteskab i Danmark" ovenfor.

Hvis man er gift med en anden udenlandsk statsborger, og dermed ikke er indskrevet i et japansk familieregister, må man forhøre sig hos den danske kommune hvilken dokumentation der i så fald måtte være tilstrækkelig. Almindeligvis modtager man ved indgåelse af ægteskab i Japan en registreringsbekræftelse fra den japanske kommune som bør kunne indgå som dokumentation for ægteskabets indgåelse. I tilfælde af at man anvender registreringsbekræftelsen som dokumentation, anbefales det at læse informationen i underafsnittet: "Legalisering af japanske dokumenter" i afsnittet "Indgåelse af ægteskab i Danmark" ovenfor.

Ambassaden kan ikke udstede dokumentation for danske borgeres indgåelse af ægteskab i Japan.

Ambassaden i Tokyo 2019

kontakt:

Borger.dk

Kontakt: