Gå til indhold

Praktik

 

Praktikophold på den danske ambassade i Tokyo

Et praktikophold i den danske udenrigstjeneste byder på masser af udfordringer og giver dig mulighed for at få indblik i dansk diplomati og at prøve dine kompetencer af i et internationalt miljø. Som praktikant vil du indgå som en integreret del af den afdeling/team, du tilknyttes, og du vil få tildelt en vejleder i afdelingen/teamet. De konkrete opgaver, som du vil skulle varetage, varierer afhængig af, hvilken afdeling/team du tilknyttes.

 

Den danske ambassade i Tokyo har fem praktikpladser i følgende afdelinger/teams:

 

Varighed og ansøgningsfrister

Vi søger praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på seks måneder.

Forårshold: 1. februar – 31. juli

  • Deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden

Efterårshold: 1. august – 31. januar

  • Deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts

 

Krav

Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelsesinstitution på bachelor- eller kandidatniveau.

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet.

Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen.

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer

Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning. Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber samt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word).

Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en akademisk medarbejder i afdelingen. Vi anbefaler, at du inden du søger om et praktikophold undersøger, hvilke akademiske krav din uddannelsesinstitution stiller til dig i forbindelse med et praktikophold.

 

Ferie og arbejdstid

Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik svarende til 12,5 dag i løbet af dit 6-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en større akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få skrive-fri inden for et maksimum af 10 dage afhængig af krav til omfang og kompleksitet af opgaven.

 

Bolig

Du er selv ansvarlig for at finde bolig og afholde alle udgifter forbundet hermed.

Refusion af visse udgifter

Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation på kr. 4000pr. måned til dækning af udgifter til logi, transport, forsikring og andre udgifter, der knytter sig til praktikopholdet.

De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ansøgning

Du er velkommen til at søge flere praktikmuligheder. Vi vil blot bede dig angive, hvilket praktikophold, som har din første, anden, tredje etc. prioritet.

Ansøgningen bør fokusere på følgende:

  • Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde
  • Hvorfor skal vi vælge netop dig
  • Din motivation for at ansøge

Den motiverede ansøgning bør ikke fylde mere end en side. Derudover anbefales det at medsende CV og andre relevante dokumenter. Ansøgningen og dokumenterne skal sendes samlet.

 

Ansøgninger skal opfylde samtlige nedenstående krav:

Ansøgninger til Public Diplomacy & Kommunikation, Energi & Klima samt til Handel & Investering skal skrives på engelsk. Ansøgninger til Politik & Økonomi og til Landbrug & Fødevarer skal skrives på dansk. Man må gerne søge praktikstillinger i flere af ambassadens afdelinger samtidig, men der skal sendes en separat ansøgning til hver afdeling man søger i.

 

Ansøgninger og bilag sendes som PDF pr. digital post til ambassaden. Ambassadens digitale postadresse findes på https://post.borger.dk/ under: Offentlige myndigheder/stat > Udenrigsministeriet > Repræsentationer > Ambassaden i Tokyo.

Det er et krav, at der i den allerøverste linje i den digitale post-mail står: "Tokyo - Praktikansøgning - område - ansøgers navn - ansøgers e-mail".

Eksempel:

"Tokyo - Praktikansøgning - Energi og Klima - Kirsten Østergaard - [email protected]".

Af hensyn til reglerne for databeskyttelse modtager ambassaden ikke selve praktikansøgningen med e-mail. Ansøgere som ikke har adgang til digital post skal sende deres ansøgning med posten, og ansøgningsfristen, altså deadline for modtagelse af ansøgningen, er der den samme for digital post og for breve. Postadressen står på forsiden af ambassadens websted.

Efterfølgende korrespondance,  som ikke indeholder følsomme persondata, foretages via den e-mail-adresse som ansøger har angivet.

 

Hvorfor praktik på den danske ambassade i Tokyo?

Som praktikant på Danmarks ambassade i Tokyo vil du blive udfordret fagligt, socialt og kulturelt. Samtidig forventer ambassaden, at du udfordrer huset ved at præsentere dine idéer til, hvordan ambassaden kan gøre tingene bedre.

På ambassaden får du mulighed for at arbejde med f.eks. aktuelle udenrigspolitiske spørgsmål og tilegne dig et indgående kendskab til dansk diplomati. Opholdet er med sit faglige og interkulturelle miljø en oplagt mulighed for at få dine kompetencer i spil. Hverdagen på ambassaden byder på udfordrende og meningsfulde opgaver, som giver dig brugbare erfaringer til din videre akademiske og professionelle karriere.

Generelt vil du som praktikant opleve, at du får et særligt forhold til den by, du opholder dig i. Det samme gælder i allerhøjeste grad for Tokyo. Byen er med sine 13,6 mio. indbyggere og sit rige kulturliv et særdeles spændende sted at arbejde og opholde sig i.

Ambassaden beskæftiger både japanske og danske medarbejdere, mens det fælles arbejdssprog er engelsk. Kendskab til japansk vil dog være en betydelig fordel.

 

Bekræftelse på modtagelse af ansøgninger

Der udsendes bekræftelse på modtagelse af ansøgninger pr. e-mail. Bekræftelsen sendes i ugen efter ansøgningsfristens udløb til den e-mailadresse, som ansøger har oplyst i sin ansøgning. Udvælgelsen af potentielle kandidater til praktikpladserne foregår i måneden efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgere, som kommer i betragtning til praktikpladsen, kontaktes i løbet af måneden efter ansøgningsfristens udløb. Hvis man ikke er blevet kontaktet indenfor den første måned efter ansøgningsfristens udløb, er man ikke kommet i betragtning til praktikpladsen.

Der udsendes ikke yderligere bekræftelse eller afslag til ansøgere, som ikke er kommet i betragtning til praktikpladsen.

 

Information om persondata

BEMÆRK: Når du sender en ansøgning modtager Udenrigsministeriet dermed personoplysninger om dig. I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 (se note 1 herunder) skal ministeriet give dig en række oplysninger, når ministeriet modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet.
Du kan læse mere om hvordan ministeriet behandler dine personoplysninger på siden om Udenrigsministeriets persondatapolitik

(Note 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ambassaden. Send en e-mail hhv. til [email protected] for praktiske spørgsmål om ansøgningsprocessen eller til praktikvejlederen på det relevante område for spørgsmål om praktikpladsens indhold.