Gå til indhold

Praktik


Status for ansøgninger

Udvælgelse af ansøgere til forårssemesteret 2023 pågår.
Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2023 for ansøgninger til efterårssemestret 2023.

Opdateret: 16. september 2022.

 


Information om praktik

Ambassaden søger hvert semester en praktikant til hvert af følgende områder:

Praktisk information om ansøgningsproceduren og generelle vilkår i forbindelse med et praktikophold kan du finde nedenfor.


Hvorfor praktik på den danske ambassade i Tokyo?

Som praktikant på Danmarks ambassade i Tokyo vil du blive udfordret fagligt, socialt og kulturelt. Samtidig forventer ambassaden, at du udfordrer huset ved at præsentere dine idéer til, hvordan ambassaden kan gøre tingene bedre.

På ambassaden får du mulighed for at arbejde med f.eks. aktuelle udenrigspolitiske spørgsmål og tilegne dig et indgående kendskab til dansk diplomati. Opholdet er med sit faglige og interkulturelle miljø en oplagt mulighed for at få dine kompetencer i spil. Hverdagen på ambassaden byder på udfordrende og meningsfulde opgaver, som giver dig brugbare erfaringer til din videre akademiske og professionelle karriere.

Generelt vil du som praktikant opleve, at du får et særligt forhold til den by, du opholder dig i. Det samme gælder i allerhøjeste grad for Tokyo. Byen er med sine 13,6 mio. indbyggere og sit rige kulturliv et særdeles spændende sted at arbejde og opholde sig i.


Vilkår for ansøgere

For at komme i betragtning som praktikant skal du være enten dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Både før og under opholdet skal du være tilmeldt et studie på en højere læreanstalt i Danmark eller i udlandet. Detaljeret vejledning om reglerne for praktik findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Ambassaden beskæftiger både japanske og danske medarbejdere, mens det fælles arbejdssprog er engelsk. Kendskab til japansk vil dog være en betydelig fordel.

Praktikperioden er 6 måneder. I efterårssemesteret varer praktikken fra 1. august til og med 31. januar. I forårssemesteret varer praktikken fra 1. februar til og med 31. juli. 

Praktikken er ulønnet, men der gives et tilskud op til 4.000 kr. om måneden til dækning af dokumenterede udgifter til bolig, rejse og obligatorisk rejsesygeforsikring (eller det fulde beløb på 4000 kr. hvis praktikanten ikke modtager SU). Ud over dette tilskud skal du som praktikant være indstillet på selv at organisere og finansiere ophold og rejseomkostninger.

Forudsætningen for at der kan tilbydes en praktikaftale, er at de udvalgte kandidater til praktikpladsen kan opnå en sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder.


Ansøgningers form og indhold

Ansøgningen bør fokusere på følgende:

  • Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde
  • Hvorfor skal vi vælge netop dig
  • Din motivation for at ansøge

Den motiverede ansøgning bør ikke fylde mere end en side. Deruodver anbefales det at medsende med CV og andre relevante dokumenter. Ansøgningen og dokumenterne skal sendes som én samlet pdf.

Ansøgninger skal opfylde samtlige nedenstående krav:

Ansøgninger til Public Diplomacy & Kommunikation, Energi & Klima samt til Handel & Investering skal skrives på engelsk. Ansøgninger til Politik & Økonomi og til Landbrug & Fødevarer skal skrives på dansk. Man må gerne søge praktikstillinger i flere af ambassadens afdelinger samtidig, men der skal sendes en separat mail med ansøgning til hver afdeling man søger i.

Ansøgninger sendes som vedhæftet PDF pr. digital post til ambassaden. Ambassadens digitale postadresse findes på https://post.borger.dk/ under: Offentlige myndigheder/stat > Udenrigsministeriet > Repræsentationer > Ambassaden i Tokyo.

Det er et krav, at der i den allerøverste linje i den digitale post-mail står: "Tokyo - Praktikansøgning - område - ansøgers navn - ansøgers kontakt e-mail".

Eksempel:

"Tokyo - Praktikansøgning - Energi og Klima - Kirsten Østergaard - [email protected]".

Af hensyn til reglerne for databeskyttelse modtager ambassaden ikke selve praktikansøgningen med e-mail. Ansøgere som ikke har adgang til digital post skal sende deres ansøgning med posten, og ansøgningsfristen, altså deadline for modtagelse af ansøgningen, er der den samme for digital post og for breve. Postadressen står på forsiden af ambassadens websted.

Efterfølgende korrespondance som ikke indeholder persondata foretages via den e-mail-adresse som ansøger har angivet.


Ansøgningsfrister

For forårsperioden (1. februar – 31. juli) skal ambassaden have ansøgninger i hænde d. 1. september kl. 08:00 japansk tid.

For efterårsperioden (1. august – 31. januar) skal ambassaden have ansøgninger i hænde den 1. marts kl. 08:00 japansk tid.

Det er op til ansøger at sikre at man har sendt sin ansøgning i tide til at ambassaden modtager ansøgningen indenfor den fastsatte frist. Ambassaden modtager mange ansøgninger, og ansøgninger modtaget efter fristens udløb kan ikke forventes at komme i betragtning.


Information om persondata

BEMÆRK: Når du sender en ansøgning modtager Udenrigsministeriet dermed personoplysninger om dig. I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 (se note 1 herunder) skal ministeriet give dig en række oplysninger, når ministeriet modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet.
Du kan læse mere om hvordan ministeriet behandler dine personoplysninger på siden om Udenrigsministeriets persondatapolitik.

(Note 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ambassaden. Send en e-mail til [email protected] eller praktikvejlederen på det relevante område.